Καλύψεις Ταμείων

‘Όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς καλύπτουν μέρος της δαπάνης για αγορά ακουστικού βαρηκοΐας. Το ποσό που χορηγεί ο κάθε ασφαλιστικός φορέας διαφέρει. Ο ΕΟΠΥΥ για παράδειγμα δικαιολογεί αποζημίωση μέχρι του ποσού των 450€.

Το ακουστικό μπορεί να αντικαθίστανται κάθε 4 χρόνια περίπου (ανάλογα τον ασφαλιστικό φορέα), εκτός των βαρήκοων παιδιών έως δέκα πέντε (15) ετών που αντικαθίσταται κάθε χρόνο με την προϋπόθεση ότι η ακουστική τους οξύτητα παρουσιάζει αποδεδειγμένα σημαντική μείωση, γίνεται χρήση δηλ. συγκριτικών ακουογραμμάτων. Επίσης πρέπει να υφίσταται πάνω από 50 decibell βαρηκοΐας.

Το χορηγούμενο ποσό αποδίδεται μετά από προσκόμιση γνωμάτευσης συμπεριλαμβανομένου του ακουογράμματος του ασφαλισμένου καθώς και του σειριακού αριθμού του ακουστικού.

Ο ασφαλιστικός φορέας δεν αποζημιώνει τις όποιες δαπάνες για επισκευή του ακουστικού ή άλλες υπηρεσίες.Δικαιολογητικά

Ακοόγραμμα και γνωμάτευση ιατρού


Για ανήλικα παιδιά κάτω των 15 ετών, τα ακουστικά αντικαθίσταται κάθε χρόνο, με την προϋπόθεση ότι μειώνεται η ακουστική οξύτητα τους πάνω από 50db.

Ετη

4

Ποσό

450€