Φυσιολογία και Λειτουργία της Ακοής

Το ανθρώπινο αυτί αποτελείται από τρία μέρη:

Εξωτερικό αυτί στο οποίο περιλαμβάνεται ο πτερύγιο και ο ακουστικός πόρος

Μεσαίο αυτί το οποίο περιλαμβάνει το τύμπανο και τα ακουστικά οστάρια (άκμων, σφύρα και αναβολέας).

Εσωτερικό αυτί που περιλαμβάνει τον κοχλία και το ακουστικό νεύρο.Το κάθε ένα από τα παρπάνω τμήματα του αυτιού είναι υπεύθυνο για διαφορετική λειτρουργία που όλες μαζί μας δίνουν τη δυνατότητα να αντιλαμβανόμαστε τους ήχους!

Περιληπτικά οι λειτουργίες που συνετλούνατι στο κάθε τμήμα του αυτιού είναι:

Στο εξωτερικό αυτί, το πτερύγιο συλλαμβάνει το ακουστικό ερέθισμα (ηχητικό κύμα). Στη συνέχεια ο ακουστικός πόρος, παίζοντας το ρόλο αντηχείου, ενισχύει το ακουστικό ερέθισμα (ηχητικό κύμα) 2-3 φορές και το οδηγεί στο μεσαίο αυτί.

Στο μεσαίο αυτί το τύμπανο παραλαμβάνει το ερέθισμα (ηχητικό κύμα) ενισχυμένο από τον ακουστικό πόρο και μετατρέπει τις μεταβολές της ακουστικής πίεσης σε μηχανική κίνηση(ταλαντώσεις). Η μηχανική κίνηση αυτή μεταφέρατι στα ακουστικά οστάρια (άκμων, σφύρα και αναβολέας) τα οποία με τη σειρά τους τη μεταφέρουν στο επόμενο τμήμα του αυτιού, το εσωτερικό .

Στο εσωτερικό αυτί η μηχανική κίνηση από τα ακουστικά οστάρια φτάνει στον κοχλία. Εκεί η μηχανική κίνηση αναλύεται σε συχνότητες που αποτελούν το αρχικό ακουστικό ερέθισμα. Οι συχνότητες αυτές κωδικοποιούνται σε μορφή νευρικών σημάτων τα οποία παραλμβάνονται από το ακουστικό νεύρο και μεταβιβάζονται στον εγκέφαλο.


Ο εγκέφαλος επεξεργάζεται τα νευρικά σήματα και διαμορφώνει την αντίληψη του ήχου.

Το αυτί του ανθρώπου δεν αντιλαμβάνεται όλους τους ήχους αλλά μόνο αυτούς που βρίσκονται σε μια συγκεκριμένη περιοχή συχνοτήτων (ακουστικό φάσμα) που αντιστοιχεί στην περιοχή των 20 – 20000Ηz ενώ στη πράξη το ανθρώπινο αυτί αντιλαμβάνεται τους ήχους από 125Hz – 16000Hz

Ο κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται διαφορετικά τον κάθε ήχο. Το πώς εξαρτάται από την ηλικία του και την φυσιολογία του αυτιού του.